Kaderníctvo bude zatvorené do 17.3.2024 z dôvodu prebiehajúcej dovolenky.

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné od 16.11.2020.

Prevádzkovateľ

Informácie o prevádzkovateľovi:

NEXTHD, s.r.o.

IČO: 53129211

DIČ: 2121292074

so sídlom: Vojenská 3, Košice 04001

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49386/V

Kontakt:

email: kaderníctvo@nexthd.sk

telefón: 0940 775 180

www: https://nexthd.sk

Produkt

Darčekový poukaz alebo poukážka (ďalej len „poukážka“) je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota, doba platnosti a spôsob použitia sú dané rozhodnutím prevádzkovateľa, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok.

Proces objednávky

Pre uskutočnenie objednávky si zvoľte požadovanú hodnotu a formu darčekovej poukážky, vyplňte všetky povinné polia v objednávkovom formulári a stlačte tlačidlo “Objednať a zaplatiť”.

Po odoslaní objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Spôsoby platby

V prípade vytlačenej poukážky máte na výber 2 spôsoby platby:

 • v hotovosti pri prevzatí darčekovej poukážky na našej prevádzke v OC Lipa na 1. poschodí na Kuzmányho ulici č. 29 v Košiciach.
 • online platobnou kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro prostredníctvom platobnej brány Stripe

V prípade elektronickej poukážky je možné zaplatiť len online platobnou kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro prostredníctvom platobnej brány Stripe.

Spôsob dodania

V prípade vytlačenej poukážky je možné si zakúpenú poukážku prevziať len osobne na našej prevádzke v OC Lipa na 1. poschodí na Kuzmányho ulici č. 29 v Košiciach.

V prípade elektronickej poukážky, po úspešnom pripísaní platby na náš účet Vám pošleme email s elektronickou poukážkou vo formáte PDF a doklad o zaplatení z virtuálnej registračnej pokladnice. 

Doručenie emailu s poukážkou môže trvať maximálne 24 hodín. Ak by ste po zaplatení nedostali žiaden email, kontaktujte nás.

Spôsob využitia poukážok

Poukážky je možné využiť na kadernícke služby poskytované výhradne na prevádzke kaderníctva NEXT HairDesign v OC Lipa na 1. poschodí na Kuzmányho ulici č. 29 v Košiciach.

Na uplatnenie poukážky je potrebné ju predložiť v tlačenej alebo elektronickej podobe priamo na prevádzke pred poskytnutím dohodnutých služieb, alebo počas platenia za poskytnuté služby.

Ak bude suma za poskytnuté služby nižšia, ako hodnota poukážky, bude možné tento rozdiel využiť na ďalšie kadernícke služby až do úplného vyčerpania hodnoty poukážky a to aj v iný termín návštevy maximálne však po dobu platnosti poukážky.

Ak bude suma za poskytnuté služby vyššia ako hodnota, alebo zvyšok hodnoty poukážky, takýto rozdiel bude musieť zákazník, ktorý poukážku využil, doplatiť v hotovosti ihneď po poskytnutí daných služieb na prevádzke.

Poukážky je možné využiť najneskôr do doby platnosti poukážky, ktorá je na poukážke vyznačená.

Reklamácie

 • Spôsob reklamácie je upravený podľa §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
 • Reklamáciu objednanej darčekovej poukážky je nutné urobiť bezodkladne, najneskôr do 3 kalendárnych dní, od zistenia vady písomne prípadne e-mailom na adresu kaderníctvo@nexthd.sk
 • Kupujúci, resp. držiteľ poukážky je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje. Reklamácia a záruka sa vzťahuje výlučne iba na elektronickú verziu darčekovej poukážky (napr. nesprávne údaje záujemcu). Reklamácia sa nevzťahuje na papierovú formu poukážky, ktorú si záujemca nesprávne vytlačí alebo poškodí.
 • Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou prípadne e-mailom Kupujúcemu, resp. držiteľovi poukážky.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, resp. držiteľ poukážky právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne odstúpenie od zmluvy.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že oboznámila kupujúceho o právach spotrebiteľa na odstúpenie od  zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) až k) zákona č. 102/2014 Z.z.
 • V zmysle § 7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od doručenia elektronickej poukážky (uzavretia zmluvy o poskytnutí služby) v prípade, že darčekovú poukážku nevyužil. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s darčekovou poukážkou, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.
 • Prevádzkovateľ je povinný vrátiť plnú sumu za poskytnutú službu do 14 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s potrebnými náležitosťami. Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša kupujúci.
 • V prípade nedodržania lehoty 14 kalendárnych dní kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú upravené na samostatnej stránke Zásady ochrany súkromia

Ostatné

 • V prípade, že k splneniu platobnej povinnosti záujemcom nedôjde v termíne najneskoršieho možného termínu uskutočnenia služby, uvedené nemá žiaden vplyv na platobnú povinnosť záujemcu, ktorá naďalej trvá.
 • Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť spoločnosti.
 • Poukážku je možné použiť spoločne s inými poukážkami.
 • V prípade straty alebo pozmenenia podoby poukážky prevádzkovateľ nie je povinná zabezpečiť pre záujemcu novú darčekovú poukážku.